Temeljem članka 14. i 23. Zakona o športu ("Narodne novine", broj 71/06), članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 88/01 i 11/02-ispr.) i članka 14. Statuta Nogometnog kluba Vis, Skupština Nogometnog kluba Vis, na sjednici održanoj 2008. godine,   donosi

S  T  A  T  U  T

NOGOMETNOG KLUBA VIS

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak1.
Nogometni klub Vis je športska udruga čije su djelovanje i ustrojstvo utvrđeni ovim Statutom kao temeljnim aktom udruge.

Članak 2.
Nogometni klub Vis je pravna osoba i upisuje se u Registar udruga koji vodi državno tijelo nadležno za opću upravu i registar športskih djelatnosti koji vodi Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Članak 3.
(1)  Puni naziv udruge jest:  Nogometni klub Vis  (u daljnjem tekstu: Klub)
(2)   Skraćeni naziv Kluba jest: NK Vis.

Članak 4.
Sjedište Kluba je u Visu, Vukovarska 71.

Članak 5.
Klub ima pečat okruglog oblika u kojemu je upisano: Nogometni klub Vis, Vis.

Članak 6.
(1)  Klub ima zastavu i znak.
(2)  Oblik i sadržaj zastave i znaka propisuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

Članak 7.
Klub predstavljaju predsjednik i direktor Kluba.

Članak 8.
(1)  Klub je član Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: ŽNS) i, neizravno, Hrvatskog nogometnog saveza (u daljnjem tekstu: HNS).
(2)  Klub, njegova tijela i članovi, igrači, treneri, službene osobe i drugi djelatnici Kluba obvezuju se:
      - postupati sukladno Pravilima nogometne igre koje je donio Međunarodni nogometni savez BORD (IFAB):
      - poštivati načela privrženosti, integriteta i športskog ponašanja kao izraza fair-playa;
      - poštivati Statut, pravilnike i odluke  FIFA-e,  UEFA-e,  HNS-a i ŽNS-a u svako vrijeme;
      - priznati nadležnost Arbitažnog suda za šport (CAS) u Lausanni Švicarska), kao što je utvrđeno relevantnim
odredbama Statuta
FIFA-e i UEFA-e;

      - priznati nadležnost Arbitraže i Arbitražnog suda HNS-a, kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta HNS-a;
      - podnositi sve sporove nacionalnih razmjera, koji su nastali iz ili u svezi s primjenom Statuta ili pravilnika HNS-a, u posljednjoj instanci samo neovisnom i nepristranom arbitražnom sudu u okviru HNS-a, koji će riješiti sve sporove, isključujući svaki redovni sud, osim ukoliko je to izričito zabranjeno važećim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj.

Klub će osiguravati da se ove obveze priznaju i prihvaćaju.
(3)  Klub i osobe iz stavka 1.  ovog članka suglasni su poštivati u potpunosti sve konačne odluke nadležnih tijela HNS-a,  FIFA-e  i UEFA-e i CAS-a. Klub će osigurati poštivanje ovih obveza.
(4)  Klub se obvezuje da će sudjelovati u natjecanjima koje organiziraju HNS i ŽNS i da će plaćati članarinu za članstvo u ŽNS-u.

Članak 9.
(1)  Klub je neutralan po pitanjima politike i vjere
(2)  Diskriminacija bilo koje vrste prema državama, osobama ili skupinama osoba temeljena na njihovoj rasi, nacionalnosti, vjeri, spolu, jeziku, političkim opredjeljenjima ili bilo čemu drugome zabranjena je i predstavlja razlog za suspenziju ili isključenje iz Kluba.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 10.
Ciljevi Kluba su:
      - okupljanje građana, osobito mladeži, radi bavljenja nogometnim športom;
      - razvoj i promicanje nogometa; sudjelovanje u nogometnim natjecanjima; nogometna  poduka igrača mlađih uzrasta.

Članak 11.
Djelatnosti kojima Klub ispunjava ciljeve iz članka 10. ovog Statuta su:
      - sudjelovanje u svim natjecanjima određenog stupnja sa seniorskom momčadi i momčadima mlađih uzrasta;
      - održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i športske pripreme;
      - ostvarivanje stručno-pedagoških uvjeta sukladno Zakonu o športu i propisima HNS-a i ŽNS-a;
     - suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet; upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih športskih građevina na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti;
      - vođenje registra članova; skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika;
      - sudjelovati u radu  ŽNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član.

 

III. ČLANSTVO KLUBA

Članak 12.
(1)  Članom Kluba može postati svaka poslovno sposobna osoba koja prihvaća ovaj Statut i potpiše pristupnicu.
(2) Članom Kluba može postati i maloljetna ili druga osoba bez poslovne sposobnosti ako za nju pristupnicu potpiše roditelj, staratelj ili drugi zakonski skrbnik. Takav član nema aktivno i pasivno biračko pravo dok ne stekne poslovnu sposobnost.

Članak 13.
(1)  Član Kluba nakon učlanjenja dobiva člansku iskaznicu čiji oblik i sadržaj propisuje Izvršni odbor posebnom odlukom.
(2)  Klub vodi registar članova sukladno odluci Izvršnog odbora. Za vođenje registra odgovoran je direktor Kluba.

Članak 14.
Prava člana su:
      - sudjelovati u radu Kluba;
      - birati i biti biran u tijelima upravljanja Kluba;
      - biti redovito izvještavan o aktivnostima Kluba.

Članak 15.
Obveze člana su:
      - svojim aktivnostima doprinositi djelatnostima i ostvarivanju ciljeva Kluba iz ovog Statuta;
      - pridržavati se odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Kluba;
      - plaćati članarinu; čuvanje i podizanje ugleda Kluba;
     - čuvanje  materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 16.
Članstvo u Klubu prestaje:
      - pisanim otkazivanjem članstva;
     - neplaćanjem članarine više od šest mjeseci;
      - isključenjem;
      - smrću.

Članak 17.
(1)  Člana se može isključiti:
      - ako svojim djelovanjem i ponašanjem šteti ugledu i djelatnostima Kluba;
      - ako ne izvršava obveze člana,  a osobito ako ne poštuje odredbe ovog Statuta.
(2)  Članu se treba omogućiti da iznese svoju obranu. Ukoliko i nakon toga smatra da se člana treba isključiti, direktor  Kluba donosi odluku o isključenju. Na tu odluku može se u roku od osam dana od dana primitka podnijeti žalba Izvršnom odboru Kluba čija je odluka konačna.

 

IV. USTROJSTVO

Članak 18.
(1)  Klub ima sljedeća tijela upravljanja:
1.  Skupština Kluba (u daljnjem tekstu:  Skupština) je najviše tijelo Kluba koje upravlja poslovima Kluba i donosi Statut i druge opće akte koji su joj ovim Statutom  stavljeni u nadležnost.
2.  Izvršni odbor je najviše izvršno tijelo Kluba.
3.  Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire financijsko poslovanje Kluba.
4.   Direktor je izvršno-administrativno tijelo.
(2)   Tijela Kluba bira i imenuje sam Klub, bez vanjskih utjecaja i sukladno s postupcima opisanim u ovom  Statutu i provedbenim pravilnicima.

 

SKUPŠTINA

Članak 19.
(1)   Skupština djeluje na sjednicama.
(2)   Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
(3)   Sjednice Skupštine saziva predsjednik Kluba.
(4)  Predsjednik Kluba mora sazvati sjednicu Skupštine ako to zatraži Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje trećina članova Skupštine.
(5)  Skupština    može   donositi pravovaljane odluke ako je prisutno više od 50%   članova Skupštine.  Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
(6)  Poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se članovima najmanje 3 dana prije održavanja.
(7) Ako Skupštini nije nazočno više od 50% članova sjednica se odgađa za jedan sat, te pravovaljano odlučuje nezavisno o broju članova.
(8) Mandat saziva Skupštine u slučaju iz članka 20. stavka 2. ovog Statuta traje četiri godine.
(9)  Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik i biraju ovjerovitelji zapisnika. Na prvoj sljedećoj sjednici usvaja se zapisnik prethodne sjednice. Vođenje zapisnika organizira direktor Kluba.

Članak 20.
(1)  Skupštinu čine svi članovi Kluba iz članka 12. stavka 1. ovog Statuta i po jedan predstavnik Grada Visa i Grada Komiže.
(2)  Ukoliko Klub ima više od 100 članova, Skupštinu u ime članova čine njihovi predstavnici koje članovi biraju između sebe i to tako da svaka od sljedećih skupina ima određeni broj predstavnika:
      - navijači i simpatizeri dva predstavnika,
      - igrači tri predstavnika,
      - bivši igrači jednog predstavnika,
      - bivši dužnosnici Kluba jednog predstavnika,
      - te po jedan predstavnik Grada Visa i Grada Komiže.
Radom skupina upravlja predsjednik, a izbor se obavlja sukladno članku 22. stavku 4. ovoga Statuta, većinom glasova nazočnih članova.
(3)  Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka članovi Skupštine, bez obzira na članstvo u Klubu, ne mogu biti:
     - aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,
      -  članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih  kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
      - članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
      - menadžer u športu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana,
      - osoba  koja  je  pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 37.  ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne  za neko od navedenih kaznenih djela,
     - nogometaš koji je registriran za nogometni klub u republici Hrvatskoj, uključujući i NK Vis,
     - dioničar nogometnog kluba - športskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj,
      - član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske,
      - osoba koja je s menadžerom u športu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica djeluju zajednički u smislu da su u krvnom srodstvu (pretci i potomci), braća i sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni drugovi ili u odnosu posvojitelj - posvojenik,
      -  osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zlouporabe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika      Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti  presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
        -   osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja Kluba,
      -  osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za kaznena djela ili prekršaje u športu i u svezi sa športom - osoba koja je u trenutku sazivanja sjednice Skupštine manje od dva mjeseca član Kluba.

Članak 21.
Skupština:
      - donosi i mijenja Statut,
      - utvrđuje opću politiku Kluba,
      - donosi program razvoja Kluba,
      - odlučuje o statusnim promjenama Kluba, bira i razrješuje predsjednika i članove Izvršnog odbora,
      - bira i razrješuje predsjednika i članove Nadzornog odbora,
      - usvaja godišnji završni račun Kluba,
      - donosi godišnji financijski proračun Kluba,
      - daje  autentično tumačenje Statuta,
      - odlučuje o udruživanju Kluba u druge nogometne organizacije osim ŽNS i HNS,
      - utvrđuje osnove programa rada i djelovanja kluba u četverogodišnjem razdoblju,
      - razmatra i odlučuje o usvajanju izvještaja  Izvršnog i Nadzornog odbora,
      - odlučuje o prestanku rada Kluba, a za donošenje takve odluke potrebna je dvotrećinska većina svih članova Skupštine.

 

IZVRŠNI ODBOR

 Članak 22.
(1)  Izvršni odbor ima predsjednika i 6 članova.
(2)  Predsjednika i članove Izvršnog odbora bira Skupština na razdoblje od četiri godine.
(3)  Kandidata za predsjednika Izvršnog odbora treba predložiti najmanje  šest članova Kluba. Za izbor predsjednika potrebna je većina svih članova Skupštine. Ako ima više kandidata, a u prvom krugu niti jedan ne dobije potrebnu većinu, u drugi krug izbora ulaze dva kandidata koji sudobili najviše glasova. U drugom krugu glasovanja za predsjednika je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova.
(4)  Kandidate za članove Izvršnog odbora može predložiti predsjednik  Izvršnog odbora ili najmanje tri člana Skupštine.  Za članove Izvršnog odbora izabrani su kandidati koji su dobili najviše glasova.
(5)  Izvršni odbor može kooptirati najviše jednog člana kao predstavnika sponzora i on ima sva prava i obveze kao i izabrani članovi Izvršnog odbora.
(6)  Član Izvršnog odbora ne može biti:
      - aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,
      - članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih   kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
     - članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
     - menadžer u športu,  odnosno posrednik za transfere igrača   ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih  godinu dana,
     - osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 37. ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela,
     -  nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici Hrvatskoj, uključujući i NK Vis,
     -  dioničar nogometnog kluba - športskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj,
    - član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske,
     - osoba koja je s menadžerom u športu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih
    - osoba koje obavljaju djelatnost    organiziranja športskih kadionica djeluju zajednički u smislu da su u  krvnom srodstvu (pretci i potomci), braća i sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni drugovi ili u odnosu posvojitelj - posvojenik,
    - osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zlouporabe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
    - osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja Kluba,
    -  osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena   za kaznena djela ili prekršaje u športu i u svezi sa športom
    -  direktor Kluba.
(7) Članu Izvršnog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, u slučaju:
    -  razrješenja,
   - podnošenja pisane ili zapisnikom utvrđene ostavke,
    gubitka poslovne sposobnosti,
   - pravomoćne presude za počinjeno kazneno djelo iz članka 37. Statuta,
   - nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati  svoju dužnost.

 

Članak 23.
      (1)   Izvršni odbor djeluje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca
     (2) Izvršni odbor  pravovaljano odlučuje, ako je  sjednici prisutno više od   polovice ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
(3) Sjednicama Izvršnog odbora upravlja predsjednik, a ukoliko je predsjednik odsutan ili spriječen, član Izvršnog odbora s najdužim stazom.

Članak 24.
Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove:
      - provodi odluke i zaključke Skupštine;
       - predlaže sazivanje sjednice Skupštine;
       - predlaže donošenje i izmjenu Statuta;
       - predlaže Skupštini program razvoja Kluba;
      - imenuje predstavnike Kluba u tijelima  ŽNS-a i drugim organizacijama kojih je Klub član;
       - donosi i mijenja Pravilnik o nagrađivanju, Disciplinski  pravilnik, Pravilnik o radu Stručne službe, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu Omladinske škole i druge opće akte Kluba za koje ga ovlasti Skupština;
       - donosi odluku o načinu vođenja registra članova;
      - imenuje direktora Kluba, športskog direktora, trenera seniorske momčadi i voditelja omladinske škole;
      - odlučuje o žalbama na odluke direktora, Disciplinske komisije i drugih ovlaštenih tijela i osoba;
       - odlučuje o organiziranju turnira, odigravanju prijateljskih utakmica i o mjestu priprema igrača;
       - imenuje glasnogovornika Kluba, povjerenika za sigurnost, osobu zaduženu za postupak licenciranja klubova i predsjednika i članove Disciplinske komisije;
      - odlučuje o zaključivanju sponzorskih i poslovnih ugovora Kluba;
      - osigurava javnost rada Kluba;
     - usvaja prijedlog završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna i dostavlja ih Skupštini na donošenje;
      -  kooptira članove Izvršnog odbora sukladno odredbi članka 22. stavka 5. ovog Statuta;
      -  odlučuje o visini članarina;
      -  odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu dana u nadležnost nekom drugom tijelu Kluba.

 

 NADZORNI ODBOR

 Članak 25.
(1)  Nadzorni odbor obavlja nadzor financijskog poslovanja Kluba, odobrava prijedlog završnog računa  i godišnjeg novčanog proračuna, te nadzire namjensko trošenje sredstava Kluba.
(2)  O nepravilnostima koje uoči Nadzorni odbor izvješćuje Izvršni odbor i predlaže mu koje mjere treba poduzeti radi ispravljanja nepravilnosti.

 Članak 26.
(1)  Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština.
(2)  Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama, većinom glasova nazočnih članova.
(3)  Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik ili direktor Kluba, najmanje 1/3 članova Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba.

 

PREDSJEDNIK KLUBA

Članak 27.
(1)  Predsjednik Izvršnog odbora je po funkciji predsjednik Kluba.
(2)  Predsjednik  zastupa  i predstavlja Klub, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora.
(3)  Predsjednik  potpisuje  opće akte koje donose Skupština i Izvršni Odbor.

 

DIREKTOR KLUBA

Članak 28.
(1)   Direktor zastupa i predstavlja Klub u redovnom poslovanju kao zakonski zastupnik i zastupa ga u pravnom prometu bez ograničenja u svim poslovima osim u poslovima koji su ovim Statutom dani u nadležnost drugom tijelu Kluba i u poslovima u kojima se traži suglasnost Izvršnog odbora. Izvršni odbor svojom odlukom određuje poslove za poduzimanje kojih direktor treba imati suglasnost Izvršnog odbora.
(2)  Direktora imenuje Izvršni odbor na razdoblje od 4 godine.
(3) Za direktora se može imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete koji su u skladu sa Statutom Kluba.
(4)  Za direktora se ne može imenovati:
      - aktivni nogometni  sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,
      - članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
      - članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
      - menadžer u športu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila  posljednjih godinu dana,
     - osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 37. ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela,
     - nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici Hrvatskoj, uključujući i NK Vis,
     - dioničar nogometnog kluba - športskog dioničkog    društva u Republici Hrvatskoj,
     - član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz   Republike Hrvatske,
     - osoba koja je s menadžerom u športu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kadionica djeluju zajednički u smislu da su u krvnom srodstvu (pretci i potomci), braća i sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni drugovi ili u odnosu posvojitelj - posvojenik,

      - osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja,  povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zlouporabe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika      Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina  od  pravomoćnosti  presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
      - osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja Kluba,
      - osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za kaznena djela ili prekršaje u športu i u svezi sa športom,
       -  član Izvršnog odbora Kluba.

 Članak 29.
Direktor obavlja sljedeće poslove:
        - skrbi za zakonitost rada  i ispunjavanje zakonom i pravilnicima propisanih obveza Kluba,
        - skrbi za provođenje odluka Skupštine i Izvršnog odbora,
       -  organizira obavljanje stručnih, tehničkih i pomoćnih službi Kluba (u daljnjem tekstu: Stručna služba),
       -  vodi financijsko poslovanje Kluba,
       - priprema materijale za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora, obavlja stručno-administrativne poslove Kluba,
       - rukovodi Stručnom službom Kluba i odgovoran je za njezin rad,
       - donosi opće i pojedinačne odluke iz oblasti radnih odnosa za radnike Stručne službe Kluba,
       - organizira vođenje registra članova i odgovoran je za njegovo vođenje,
       - podnosi  Skupštini i Izvršnom odboru izvješće o svom radu,
       - prisustvuje sjednicama Skupštine, Izvršnog odbora i sudjeluje u  raspravi, ali bez prava odlučivanja,
       - obavlja druge poslove koje mu naloži Skupština i Izvršni odbor.

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Članak 30.
(1)  Disciplinska komisija ima predsjednika i dva člana koje bira Izvršni odbor na razdoblje od 4 godine.
(2)  Disciplinska komisija djeluje na sjednicama, predsjeda joj predsjednik, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Članak 31.
(1)  Disciplinska komisija odlučuje o prekršajima koji su počinili članovi Kluba, članovi tijela upravljanja Kluba, radnici Kluba, igrači i treneri.
(2)  Disciplinska komisija djeluje sukladno odredbama disciplinskog pravilnika Kluba u kojem je propisan disciplinski postupak, prekršaji i vrste sankcija koje se mogu izreći osobama iz stavka 1. ovoga članka.

 

V.   IMOVINA KLUBA I NOVČANO-MATERIJALO POSLOVANJE

Članak 32.
Imovinu Kluba čine novčana sredstva, nekretnine, pokretnine, vrijednosni papiri i prava kojima raspolaže klub.

Članak 33.
(1)  Klub ostvaruje prihode vlastitom djelatnošću (prodaja ulaznica za športske priredbe, prodaja suvenira i reklamnih predmeta i dr.), iz sredstava koje Županija i jedinice lokalne samouprave osiguraju u proračunu, uplatom članarina, sponzorskih ugovora, novčanih kazni koja su izrekla nadležna tijela Kluba, dobrovoljnih priloga i radova i drugih Izvora sukladno zakonu.

Članak 34.
(1)   Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Kluba sukladno godišnjem programu.
(2)    Financijsko  (obračunsko) razdoblje traje jednu godinu i počinje svakog 1. siječnja i završava svakog 31. prosinca.
(3)    Naredbodavac za  izvršenje financijskog plana je direktor Kluba.

Članak 35.
Materijalno-financijsko poslovanje Kluba vodi se u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Članak 36.
Klub može stjecati pokretnu i pokretnu imovinu.
Izvršni odbor odlučuje o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanje u zakup nepokretne i pokretne imovine.

 

VI. OSTALE ODREDBE

Članak 37.
U radu Kluba ne može djelovati, niti sudjelovati u nogometnim natjecanjima, obavljati stručne poslove u nogometu, osoba osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela, osim ako je počinjeno na mah ili iz nehaja, te za drugo kazneno djelo za koje joj je izrečena bezuvjetna kazna zatvora, dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne.

Članak 38.
Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine ili teža kazna, udaljit će se od sudjelovanja u nogometnim natjecanjima, obavljanja stručnih poslova u nogometu i sudjelovanja u radu Skupštine ili tijela upravljanja Kluba, do okončanja postupka.

Članak 39.
(1)   Rad Kluba je javan.
(2)   Javnost rada se ostvaruje:
        -  pravodobnim  dostavljanjem materijala za rasprave članovima i tijelima Kluba i drugim pozvanim i zainteresiranim osobama,
        -  obavještavanjem tiska i drugih sredstava javnog  priopćavanja  o održavanju sjednica,
        -  obavještavanjem  građana o radu i poslovanju Kluba putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama,
        -  na druge načine.

 

VII.       PRIJELAZNE   I   ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 40.
(1)   Klub prestaje s radom sukladno odredbama zakona ili kad Skupština tako odluči.
(2)   Za donošenje odluke o prestanku rada Kluba potrebna je dvotrećinska većina glasova svih članova Skupštine.

Članak 41.
(1)   U slučaju prestanka rada Kluba imovina Kluba prelazi u vlasništvo športske udruge koja će nastaviti djelatnost Kluba.
(2)   Ukoliko takva športska udruga neće postojati imovinu Kluba preuzet će Grad Vis.

Članak 42.
Svi opći akti Kluba uskladit će se s odredbama ovoga Statuta u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 43.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Kluba donijet na sjednici Skupštine održanoj 25. ožujka 2006. godine.

Članak 44.
Ovaj Statut stupa na snagu danom pravomoćnosti rješenja o upisu u Registar udruga, osim odredbi kojima je uređen izbor tijela Kluba, koje stupaju na snagu u trenutku donošenja.

 

                                                                     PREDSJEDNIK:

                                                                 Dalibor Damjanović